Zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu

W razie dokonania sprzedaży (zbycia) pojazdu, sprzedający zobowiązany jest zawiadomić zakład ubezpieczeń, w którym posiadał zawarte...

Dokument: Zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu

W razie dokonania sprzedaży (zbycia) pojazdu, sprzedający zobowiązany jest zawiadomić zakład ubezpieczeń, w którym posiadał zawarte ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością uiszczenia składki ubezpieczenia za kolejny okres, pomimo zbycia pojazdu.
Przed rozpoczęciem przygotuj:
 • dane pojazdu
 • dane adresowe ubezpieczyciela
bezpłatnie!
To tylko 5 minut!
Tylko 3 szybkie kroki dzielą Cię od wygenerowania dokumentu
1. Wyszukaj interesujący
Cię dokument.
2. We wskazane pola wpisz informacje,
o które poprosi Cię system.
3. Pobierz gotowy dokument.
Przed rozpoczęciem przygotuj:
 • dane pojazdu
 • dane adresowe ubezpieczyciela
Potrzebujesz pomocy?
 • Kto musi zapłacić podatek od sprzedaży samochodu?

  Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Niewątpliwie, umowa kupna-sprzedaży samochodu osobowego zalicza się do tego rodzaju umów. W związku z tym taka transakcja skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Kto musi zapłacić podatek od sprzedaży samochodu?
 • Zwolnienie z opodatkowania PCC przy sprzedaży samochodu


  W sytuacji, gdy wartość pojazdu nie przekracza 100 zł, to nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, w myśl przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie można obciążyć podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży samochodu za pośrednictwem komisu, bowiem zgodnie z art. 765 kodeksu cywilnego przez umowę komisu przyjmujący zlecenie zobowiązuje się za wynagrodzeniem - w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa - do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie, lecz w imieniu własnym. Należy zaznaczyć, iż w sytuacji, gdy sprzedaż samochodu jest dokonywana za pośrednictwem komisu zawierane są dwie umowy: umowa komisu oraz druga - w wykonaniu tej pierwszej - jest umową zawartą między komisantem a nabywcą. Przy sprzedaży komisowej samochodu umowa dochodzi do skutku między nabywcą, a komisantem który działa w imieniu własnym, a nie w imieniu komitenta.

  Zwolnienie z opodatkowania PCC przy sprzedaży samochodu
 • Kto powinien zapłacić podatek od sprzedaży samochodu?

  Obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa na kupującym samochód, który ma 14 dni na złożenie deklaracji – na formularzu PCC-3 oraz zapłatę podatku. Podatek można zapłacić bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego lub na rachunek bankowy urzędu. Wspomniany 14-dniowy termin należy liczyć od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

  Kto powinien zapłacić podatek od sprzedaży samochodu?
Skontaktuj się z nami
71 390 84 08
Formularz kontaktowy
Poradniki
  Masz zamiar sprzedać samochód i nie wiesz jak wygląda sprawa zapłaty kolejnej raty ubezpieczenia komunikacyjnego OC? Przeczytaj koniecznie nasz poradnik, w którym znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!  Każdy, kto sprzedał samochód ponosi tak zwaną solidarną odpowiedzialność z nowym właścicielem tego pojazdu za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego prawo własności przeniesiono. W chwili momentu zawarcia umowy sprzedaży samochodu dotychczasowy właściciel powinien przekazać kupującemu całą dokumentacją ...
Obowiązkiem osoby, która kupiła samochód jest sprawdzenie we własnym zakresie, czy sprzedający pojazd zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC na okres obejmujący również datę nabycia pojazdu. Natomiast obowiązkiem sprzedającego jest zawiadomienia ubezpieczyciela o dokonanej transakcji sprzedaży samochodu. Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC W przypadku, gdy dojdzie do przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego (np. na podstawie umowy sprzedaży), którego dotychczasowy posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki...
  Każda umowa cywilnoprawna musi posiadać pewne niezbędne elementy, w przeciwnym razie będzie ona nie tylko niezrozumiała, ale także i nieważna. Przepisy prawa cywilnego wyraźnie wskazują na podstawowe zapisy każdego zobowiązania, w praktyce jednak każda umowa będzie charakteryzowała się innymi klauzulami. Tak też będzie w przypadku umowy sprzedaży samochodu. Forma umowy kupna sprzedaży samochodu   Powyższa umowa może być zawarta w dowolnej formie – nawet ustnie. W praktyce jednak sprzedaż auta nie jest dokonywana w ten sposób, a to z jednej prostej przyczyny – fakt zawarcia ustnej umowy trudniej udowodnić. Z drugiej strony pisemne zobowiązanie nie wymaga szczególnie wielkich nakładów, chyba że czasu potrzebnego na...
Zakup używanego pojazdu powinien być poprzedzony dokładnym namysłem oraz szeregiem czynności mających na celu zminimalizowanie powstania zarówno prawnych jak i finansowych kłopotów w przyszłości. Przed zakupem używanego samochodu warto sprawdzić nie tylko stan techniczny interesującego nas pojazdu, ale również stan prawny, czyli np. należy sprawdzić, czy samochód nie jest kradziony. Tak naprawdę, podpisanie umowy kupna – sprzedaży samochodu to tylko pierwsza z szeregu czynności, jakie należy wykonać, aby móc korzystać z nowego samochodu. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne nakładają zarówno na kupującego, jak i sprzedającego wiele różnych obowiązków związanych ze sprzedażą...
W przypadku przeniesienia prawa własności ubezpieczonego samochodu na nowego właściciela przechodzą zarówno prawa, jak i obowiązki zbywcy wynikające z umowy kupna-sprzedaży samochodu. Należy zaznaczyć, iż umowa zawarta z ubezpieczycielem ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, zatem nowy właściciel może wykorzystać pozostały okres ubezpieczenia. W stosunku do umów ubezpieczenia, które zostały zawarte – od dnia 11 lutego 2012 r. – w przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego np. na skutek sprzedaży pojazdu – umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nowy właściciel wypowie ją na piśmie. Okres w którym...
Zasadą jest, że nikt nie może przenieść na innego więcej praw niż sam posiada. Nieuprawnioną jest osoba, która nie jest właścicielem i która nie została przez właściciela umocowana do przeniesienia własności rzeczy. Chronione są prawa osoby, która nabyła rzecz w dobrej wierze, czyli osoby, która nie wiedziała, ze dana rzecz jest kradziona. Nabywca w dobrej wierze uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie. Nabywca w złej wierze (czyli osoba, która wiedziała że rzecz jest kradziona) z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie nie uzyska własności rzeczy kradzionej. Reguluje to art. 169 Kodeksu cywilnego. Jednakże gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona przez właściciela zostaje zbyta przed...
 
Live Chat Software