Wezwanie do wydania rzeczy

W przypadku, gdy np. zawarliśmy umowę (pisemną lub ustną) w zakresie kupna - sprzedaży rzeczy, a rzecz nam przez drugą stronę nie została...

Dokument: Wezwanie do wydania rzeczy

W przypadku, gdy np. zawarliśmy umowę (pisemną lub ustną) w zakresie kupna - sprzedaży rzeczy, a rzecz nam przez drugą stronę nie została wydana, niezbędne jest skierowanie wezwania do wydania rzeczy, do strony będącej w zwłoce (dłużnika).
Przed rozpoczęciem przygotuj:
 • dane dłużnika
 • dane wierzyciela (swoje)
 • dokument, będący podstawą wezwania
bezpłatnie!
To tylko 5 minut!
Tylko 3 szybkie kroki dzielą Cię od wygenerowania dokumentu
1. Wyszukaj interesujący
Cię dokument.
2. We wskazane pola wpisz informacje,
o które poprosi Cię system.
3. Pobierz gotowy dokument.
Przed rozpoczęciem przygotuj:
 • dane dłużnika
 • dane wierzyciela (swoje)
 • dokument, będący podstawą wezwania
Potrzebujesz pomocy?
 • Kiedy można sądownie ubiegać się o zapłatę?

  Po pierwsze wzywamy dłużnika do zapłaty, wyznaczony termin, w którym to dłużnik ma szansę zrealizować powstałą zaległość. Po bezskutecznym upływie w/w czasu, wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę. W sprawach o zapłatę, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł, lub które niezależnie od wartości przedmiotu sporu dotyczą zapłaty czynszu z tytułu najmu – powód musi napisać pozew na formularzu oraz powinien dołączyć załączniki (faktury). Mamy wtedy do czynienia z postępowaniem uproszczonym. Postępowanie uproszczone, dotyczy spraw o zapłatę wynikających z umów, w których wartość roszczenia nie przekracza 10.000 Zł oraz w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji, jakości, lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej. Jeśli wartość przedmiotu objętego roszczeniami nie przekracza 10.000 Zł.

  Dodatkowo w sprawach o zapłatę z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – niezależnie od wysokości. Również w sprawach o zapłatę czynszu i innych opłat w spółdzielni mieszkaniowej – niezależnie od wysokości. Jeśli sprawa, którą planujemy wytoczyć mieści się ww. warunkach, pozew musimy złożyć na urzędowym formularzu. W jednym pozwie na formularzu można dochodzić kilku roszczeń (np. z kilku faktur). Ich suma nie może przekraczać jednak 10.000 zł. Sprawy zaś muszą nadawać się do objęcia jednym powództwem. Jeśli suma roszczeń przekracza 10.000 zł – pozew „wypada” z postępowania uproszczonego.

  Kiedy można sądownie ubiegać się o zapłatę?
 • Czym się różni zwłoka od opóźnienia?

  Opóźnienie w spełnieniu świadczenia następuje w przypadku zaistnienia okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnik dopuszcza się natomiast zwłoki (z powodów zaistnienia okoliczności za które ponosi odpowiedzialność), gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela.

  Czym się różni zwłoka od opóźnienia?
 • Jakie dokumenty należy przygotować, by dochodzić roszczenia?

  W sporach toczących się o zapłatę w postępowaniu nakazowym, czyli takim w którym sąd wyda nakaz zapłaty (art. 485 kodeksu postępowania cywilnego), powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

  • dokumentem urzędowym,
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem,
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu,
  • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

  Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu. Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego, odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. poz. 403) lub kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

  Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty. Do pozwu o zapłatę, należy dołączyć powyżej wymienione dokumenty z których roszczenie wynika, oraz wezwanie do zapłaty. W wezwaniu do zapłaty należy powołać się na dokument z którego roszczenie pochodzi, oraz wyznaczyć termin do dobrowolnej zapłaty zaległej kwoty, po bezskutecznym upływie terminu, osoba domagająca się zapłaty może skierować pozew o zapłatę wraz z wymaganymi dokumentami, wezwaniem oraz opłatami do sądu.

  Jakie dokumenty należy przygotować, by dochodzić roszczenia?
Skontaktuj się z nami
71 390 84 08
Formularz kontaktowy
Poradniki
Zawierając jakąkolwiek umowę cywilnoprawną, każda ze stron określa w wyraźny sposób zakres swoich praw i obowiązków. Problem pojawia się wtedy, gdy jedna ze stron nie chce lub nie może wykonać swojego świadczenia. Rozwiązania w takiej sytuacji są dwa – żądać natychmiastowej realizacji zobowiązania (na drodze sądowej lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej) lub spróbować dogadać się z drugą stroną.Spory wynikające z umów cywilnoprawnych dotyczą z reguły nieterminowego wykonywania zobowiązań natury finansowej. Nie zawsze jest to jednak oznaką złej woli zobowiązanego do takiego świadczenia, niekiedy nie ma on po prostu możliwości zapłacenia wymagalnej kwoty pieniężnej. W takiej sytuacji może on prosić wierzyciela o...
Czynnością prawną określamy czynność konwencjonalną podmiotu prawa cywilnego, zawierającą treść określającą konsekwencje prawne zdarzenia prawnego. Czynności prawne mogą przybierać postać jednostronną jak i wielostronną, między żyjącymi oraz na wypadek śmierci, odpłatne i nieodpłatne, zobowiązujące oraz rozporządzające. W praktyce czynności prawne kojarzą się głownie z zawieraniem umów i składaniem oświadczeń woli – są to bowiem jedne z przejawów takich czynności.Zgodnie z treścią art. 56 - 58 KC, czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Nie można przez czynność prawną...
Rejestr działa pod kontrolą Ministerstwa Gospodarki i wspiera polskich przedsiębiorców w zakresie prewencji oraz zarządzania należnościami.  Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej (BIG) utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9. kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 21. grudnia 2010 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki po uzyskaniu pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania...
 
Live Chat Software